O szkole

Witamy w naszej szkole!

System nauki w szkole muzycznej opiera się na indywidualnych lekcjach instrumentu głównego i zajęciach zbiorowych – przedmioty ogólnomuzyczne, zespoły kameralne, chór, orkiestra.
Szkoła przygotowuje instrumentalistów i wokalistów do działalności estradowej oraz do dalszej edukacji muzycznej.
Celem działania szkoły jest przede wszystkim umuzykalnienie dzieci i młodzieży, a także profesjonalne kształcenie w wybranych przez nich muzycznych specjalnościach.

W szkole realizowane są tylko przedmioty muzyczne – bez przedmiotów ogólnokształcących.

Dziennik elektroniczny MOBIREG

Hasła i loginy do pobrania w sekretariacie szkoły

Dziennik elektroniczny

szkola_budynek

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego  była pierwszą szkołą artystyczną na Ziemi Lubuskiej. Działalność pedagogiczną  rozpoczęła 1 kwietnia 1946 roku. Jej pierwszymi dyrektorami byli Ludwik Kacperski i Stanisława Gładysz. Naukę prowadzono w klasach fortepianu, skrzypiec i śpiewu solowego.

Od sierpnia 1946 roku siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Chrobrego 3. Od roku szkolnego 1948/49 powstały nowe klasy: akordeonu i instrumentów dętych, a z początkiem 1952/53 utworzono klasy kontrabasu i wiolonczeli. W 1966 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I st. przyjmuje imię patrona – Tadeusza Szeligowskiego. Od 1 września 1978 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I st. zostaje przemianowana na Państwową Szkołę Muzyczną I i II st., a w 2001 Rada Miejska podjęła decyzję o zmianie nazwy na: Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego. Od 1 stycznia 2020 r. szkołę przejmuje Ministerstwo Kultury i Sztuki – tym samym szkoła przestaje być jednostką samorządową.
Przez lata, w szkole wielokrotnie zmieniali się dyrektorzy: Czesław Krych, Franciszek Czarnecki, Janusz Gozdowski, Kazimierz Kamiński, Maria Sujak, Szczepan Kaszyński, Irena Sanok, Katarzyna Sikorska-Kozłowska.

Obecnie Szkołą kieruje Anetta Rajewska

klasa fortepianu – Jadwiga Dąbrowska, Stanisława Gładysz, Wiktoria Gorobcowa, Maria Tomaszewska, Hanna Walter, Stefania Zwolińska

klasa skrzypiec – Anna Gilauda, Maria Nowosad, Otylia Rutkowska

klasa śpiewu solowego – Janina Wyrzykowska

przedmioty teoretyczne – Mikołaj Dudarenko

Informacje szkolne

Biblioteka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

16.30 – 20.00
15.30 – 19.30
16.30 – 20.00
15.30 – 19.30
nieczynne

Samorząd szkolny

Ważniejsze zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich wniosków, opinii.
 2. Wybór sekcji SU, współudział w organizowaniu życia pozaszkolnego, pozalekcyjnego, np. działalność kulturalna, rozrywkowa, turystyczna.
 3. Kultywowanie tradycji szkoły, dbałość o jej wizerunek w środowisku.
 4. Inicjowanie różnorodnych akcji, happeningów, wspieranie działań szkoły w zakresie prac na rzecz szkoły i środowiska.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 6. Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów oraz kar za niewłaściwe zachowania, rozstrzyganie sporów między uczniami.
 7. Organizowanie akcji charytatywnych.

Skład Rady SU
Przewodnicząca: Martyna Cyrko
Zastępca: Dawid Gigoła

Członkowie:

Oliwia Bartkowiak, Estera Dąbrowska, Lena Juszkiewicz, Amelia Kiona, Zuzanna Leoszko, Jakub Studencki, Tymoteusz Zalewski.

OPIEKUNOWIE SU: p. Eugeniusz Dombrowskyj, p. Mateusz Matysek

Opłaty i numery kont

Konto Rady Rodziców:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
75 8363 0004 0009 9873 3000 0001
(tytułem: Rada Rodziców za miesiąc …)

Miesięczna opłata: 25 zł

 

Miesięczna opłata za wypożyczenie instrumentu:
W zależności od wartości instrumentu 20-40 zł  + vat

Opłaty należy wnosić: do 15 dnia każdego miesiąca
lub półrocznie/rocznie.

Rada Rodziców

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. szerzenie wśród rodziców uczniów zasady współdziałania rodzice – nauczyciele w sprawach wychowania i kształcenia dzieci w Szkole
 2. zachęcanie rodziców do:
  • obecności na spotkaniach informujących o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz o postępach, trudnościach w uczeniu się i uzdolnieniach uczniów;
  • obecności na koncertach klasowych i szkolnych, przeglądach, konkursach itp.;
  • tworzenia w domu rodzinnym ucznia klimatu sprzyjającego kształceniu muzycznemu.
 3. promowanie wizerunku Szkoły w środowisku lokalnym, a zwłaszcza uczniów szczególnie uzdolnionych oraz koncertów organizowanych przez Szkołę na rzecz Miasta.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców uczniów Szkoły oraz z innych źródeł. Środki te przeznaczone są na zadania związane z rozwojem edukacji dzieci i młodzieży.

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący: Artur Szwarc
Z-ca: Marek Pałys
Sekretarz: Barbara Kurzawska

Członkowie: Dawid Kowalkowski, Kamila Pałys, Magdalena Pieczyńska

Ta strona korzysta z plików cookie.