Dla kandydatów

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/21

Wszystkich przyjętych prosimy o jak najszybsze potwierdzenie chęci podjęcia nauki w naszej szkole telefonicznie (95 722 75 37) lub mailowo (smgorzow.pl).

Lista do pobrania:

Kandydaci przyjęci i nieprzyjęci

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (przesłuchania z 2 lipca 2020)

Zakwalifikowani i niez.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (przesłuchania i egzaminy z 16 i 18 czerwca 2020)

IMG_20200623_0002 – cykl sześcioletni I stopień

IMG_20200623_0001 – cykl czteroletni I stopień

IMG_20200622_0003 – II stopień

Zakwalifikowanie nie oznacza przyjęcia do szkoły – jest to wyłącznie informacja o pozytywnym wyniku przesłuchania lub egzaminu.
Lista przyjętych ogłoszona będzie do końca lipca.

Procedury obowiązujące w czasie przesłuchań/egzaminów wstępnych

Każdy kandydat będzie poinformowany telefonicznie lub mailowo o dokładnej godzinie przesłuchania/egzaminu.

Prosimy o przybycie do 10 minut wcześniej w celu wypełnienia deklaracji o stanie zdrowia. Prosimy także o punktualność.

Niezbędne jest posiadanie maseczki ochronnej. Maseczka może być zdjęta w sali przesłuchań.

Dzieci i niepełnoletnia młodzież może przyjść z rodzicem/prawnym opiekunem – do szkoły zostanie wpuszczony kandydat i JEDEN opiekun.

Szkoła nie zapewnia wody, prosimy o zaopatrzenie się we własne napoje.

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

 • akordeon;
 • altówka
 • flet;
 • fortepian;
 • gitara;
 • klarnet;
 • kontrabas
 • obój (c.4 i II st.),
 • saksofon;
 • skrzypce;
 • trąbka;
 • puzon;
 • waltornia
 • wiolonczela,
 • perkusja
 • śpiew solo (II stopień).

ZAPISY DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/21

 1. O przyjęcie do:
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat (i posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) lub 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat (zmieniony);
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata;
 2. Terminy składania wniosków o przyjęcie do Szkoły wraz z wymaganą dokumentacją w roku 2020 – do 20 lipca.
 3. Kandydaci do SM II st. na Wydział Instrumentalny w zakresie gry na instrumencie dętym oraz na Wydział Wokalny mają obowiązek załączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, danej specjalności lub specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
  • pulmonologii – w przypadku kształcenia w szkole muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych;
  • audiologii i foniatrii – w przypadku kształcenia w szkole muzycznej II stopnia w specjalności wokalnej.
 4. Dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności.
 5. Badanie przydatności w szkole muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;
 6. Dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia w roku 2020 przeprowadza się egzamin wstępny – praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.
 7. Termin przeprowadzenia badania przydatności lub termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego wyznacza dyrektor szkoły.
 8. Ze względu na stan epidemiczny kandydaci informowani są telefonicznie lub mailowo o dokładnej godzinie przesłuchania/egzaminu.
 9. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności lub uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w szkole.
 10. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele danej publicznej szkoły.
 11. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  • podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
  • ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.
 12. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 13. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy albo roku kształcenia do której ma być przyjęty.
 14. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie możliwości przyjęcia kandydata.
 15. Dyrektor Szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu go do danej klasy lub na rok kształcenia.
 16. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.
 17. Do Szkoły mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
 18. Ze względu na pandemię do przesłuchań dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły nie dołączyli zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zaświadczenie to należy dostarczyć nie później niż 30 lipca.

Wymagania programowe dla kandydatów do II st. (do pobrania)

WYMAGANIA-PROGRAMOWE-DLA-KANDYDATÓW-DO-SZKOŁY-MUZYCZNEJ-II-ST (1)