Dla kandydatów

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/22 – do pobrania

Cykl 4-letni

Cykl 6-letni

II stopień

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

 • akordeon;
 • altówka
 • flet;
 • fortepian;
 • gitara;
 • klarnet;
 • kontrabas
 • obój (c.4 i II st.),
 • saksofon;
 • skrzypce;
 • trąbka;
 • puzon;
 • waltornia
 • wiolonczela,
 • perkusja
 • śpiew solo (II stopień).

ZAPISY DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/22

 1. O przyjęcie do:
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat (i posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) lub 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat (zmieniony);
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata;
 2. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Szkoły wraz z wymaganą dokumentacją w roku 2021 rozpoczyna się 1 marca
 3. Kandydaci do SM II st. na Wydział Instrumentalny w zakresie gry na instrumencie dętym oraz na Wydział Wokalny mają obowiązek załączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, danej specjalności lub specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
  • pulmonologii – w przypadku kształcenia w szkole muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych;
  • audiologii i foniatrii – w przypadku kształcenia w szkole muzycznej II stopnia w specjalności wokalnej.
 4. Dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności.
 5. Badanie przydatności w szkole muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;
 6. Dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia w roku 2021 przeprowadza się egzamin wstępny – praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.
 7. Termin przeprowadzenia pierwszego badania przydatności i egzaminu wstępnego wyznaczony jest w dniach 24-28 maja 2021.
 8. Dodatkowe terminy wyznaczone będą w przypadku większej liczby kandydatów.
 9. Ze względu na stan epidemiczny kandydaci informowani są telefonicznie lub mailowo o dokładnej godzinie przesłuchania/egzaminu.
 10. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności lub uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w szkole.
 11. Kandydatom z pozytywnym wynikiem przesłuchania, którzy nie będą przyjęci na wybrany instrument z powodu braku miejsc, komisja rekrutacyjna może zaproponować podjęcie nauki na innym instrumencie, będącym w ofercie szkoły.
 12. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele danej publicznej szkoły.
 13. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  • podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
  • ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.
 14. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 15. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy albo roku kształcenia do której ma być przyjęty.
 16. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie możliwości przyjęcia kandydata.
 17. Dyrektor Szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu go do danej klasy lub na rok kształcenia.
 18. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.
 19. Do Szkoły mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
 20. Ze względu na pandemię do przesłuchań dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły nie dołączyli zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zaświadczenie to należy dostarczyć nie później niż 29 lipca.

Wymagania programowe dla kandydatów do II st. (do pobrania)

WYMAGANIA-PROGRAMOWE-DLA-KANDYDATÓW-DO-SZKOŁY-MUZYCZNEJ-II-ST (1)

Ta strona korzysta z plików cookie.