VI Lubuski Konkurs Skrzypcowy – edycja online – 17 marca 2021

Informacje ogólne

REGULAMIN
17 marca 2021 – edycja online
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.
2. Konkurs organizowany jest dla uczniów klasy skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia
z regionu lubuskiego i zachodniopomorskiego.
3. Udział w konkursie wiąże się z przesłaniem nagranego filmu na platformie YouTube.
Uczestnicy podzieleni będą na 3 grupy wiekowe:
Grupa I – klasy I i II c.6 oraz I c.4
Grupa II – klasy III i IV c.6 oraz II i III c.4
Grupa III – klasy V i VI c.6 oraz IV c.4
4. Uczestników obowiązuje następujący program:
– grupa I – etiuda oraz utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu
– grupy II i III – etiuda oraz I lub III część koncertu skrzypcowego z towarzyszeniem
fortepianu.
5. W danej grupie wiekowej mogą brać udział maksymalnie 4 osoby z jednej szkoły (nie
dotyczy organizatorów).
6. Laureaci pierwszych nagród poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w tej
samej grupie wiekowej.
7. Program musi być wykonany z pamięci.
8. Specyfikacja nagrań:
– na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego, w szczególności aparat gry
wraz z całym instrumentem
– wymagany program trzeba wykonać podczas jednego nagrania, w jednym ujęciu, bez
montażu (nie składać z kilku ujęć)
– zabrania się dodawania efektów wizualnych i brzmieniowych
– film powinien być nagrany w poziomie
– w tytule filmu należy umieścić: IMIĘ I NAZWISKO, KLASA, SZKOŁA
(np. Jan Nowak, kl. V c.6, PSM I st. w…)
9. Uczestnicy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt.
10. Jury konkursu powołuje organizator. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
11. Wpisowe w wysokości 100,00 zł od uczestnika należy wpłacać na konto
GBS O/Gorzów Wlkp. 75 8363 0004 0009 9873 3000 0001
z dopiskiem „VI Lubuski Konkurs Skrzypcowy”.
W razie rezygnacji uczestnika, wpisowe nie podlega zwrotowi.
12. Ilość uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
13. Termin zgłoszenia upływa 11.03.2021r.
14. Nie będą przyjmowane zgłoszenia bez kompletu dokumentów, tzn.
– karty zgłoszenia (podpisanej i opieczętowanej),
– podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku
– kopii dowodu wpłaty wpisowego,
– linku do nagrania,
15. Zgłoszenia uczestników, wypełnione wyłącznie komputerowo, prosimy przesyłać na adres
elektroniczny szkoły; smgorzow@op.pl
16. Lista Laureatów oraz nagrania zwycięzców, zostaną opublikowane, 17.03.2021r., na stronie
internetowej szkoły oraz na profilu facebookowym Konkursu.
Dyplomy uczestnictwa, wyróżnienia i dyplomy Laureatów wraz z nagrodami zostaną
przesłane na adres szkoły, która zgłasza danego ucznia.
17. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz wyrażeniem zgody udzielonej organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych
i do wykorzystywania ich w celach organizacyjnych.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
19. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sekretariacie szkoły pod
numerem telefonu +48 95 722 75 37.