Konkurs Pianistyczny “Muzyka polska i nie tylko…” 21-22 kwietnia 2020

Informacje ogólne

REGULAMIN 

XXI OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU  PIANISTYCZNEGO                      „Muzyka polska i nie tylko…”

GORZÓW WLKP.   ***2020***

21-22.04.2020

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.
 2. Celem Konkursu jest konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych, wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy nauczycielami oraz popularyzacja polskiej muzyki fortepianowej.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI szkół muzycznych I stopnia oraz klas I – VI szkół muzycznych II stopnia.
 4. Konkurs odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2020 roku w Sali Kameralnej Filharmonii Gorzowskiej, ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
 5. Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach. O przynależności do kategorii decyduje klasa, do której uczęszcza uczeń:

kategoria I – klasa I i II cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego  szkół muzycznych I stopnia,

kategoria II – klasa III i  IV cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego  szkół muzycznych I stopnia,

kategoria III – klasa V i VI cyklu sześcioletniego  oraz III i IV cyklu czteroletniego  szkół muzycznych I stopnia,

kategoria IV – uczniowie  szkół muzycznych II stopnia.

 

 1. Laureaci pierwszych nagród poprzednich edycji konkursu nie mogą brać udziału w tej samej kategorii.
 2. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22 marca 2020 roku na załączonym formularzu wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: smgorzow@op.pl
 3. Na karcie zgłoszenia uczestnika prosimy o podanie czasu trwania całego programu.

 

 1. Wpisowe w wysokości 100 PLN od uczestnika prosimy wpłacić na konto: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.,                   nr konta: 75 8363 0004 0009 9873 3000 0001 lub uiścić w sekretariacie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie Wlkp.
 2. Dowód wpłaty należy przesłać na adres e-mail szkoły:

smgorzow@op.pl do dnia 22 marca 2020 r. wraz z kartą zgłoszenia.

 1. W razie rezygnacji z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.
 2. Kolejność prezentacji uczestników ustalona zostanie przez Organizatora. Informacja dotycząca terminu przesłuchania i próby na instrumencie konkursowym firmy STEINWAY&SONS zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie Wlkp. oraz przesłana drogą internetową na adresy e-mail szkół uczestników Konkursu.
 3. Uczestnikom Konkursu zostaną udostępnione sale ćwiczeń w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie Wlkp., mieszczącej się przy ul. Chrobrego 3.
 4. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Program musi być wykonany z pamięci.
 5. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i nieodwołalne.
 6. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix za indywidualność artystyczną.
 7. Jury może przyznać nagrodę za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.
 8. Konkurs zakończy się Koncertem Laureatów z wręczeniem dyplomów i nagród.
 9. Wszyscy laureaci Konkursu są zobowiązani do udziału w Koncercie Laureatów.
 10. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość bezpłatnej rejestracji i wydania materiału z przesłuchań i koncertu laureatów.
 12. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych i wizerunku dla celów Konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych wyrażają rodzice lub opiekunowie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian harmonogramu Konkursu.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Foto

konkurs_muzyki_polskiej

P R O G R A M   K O N K U R S U

KATEGORIA I

Dwa utwory o kontrastowym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.

Czas trwania do 7 min.

 

KATEGORIA II

 

Dwa utwory o kontrastowym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.

Czas trwania do 10 min.

 

KATEGORIA III

– Utwór polifoniczny barokowy.

– Dwa utwory o kontrastowym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.

Czas trwania do 15 min.

 

KATEGORIA IV

-Utwór polifoniczny barokowy.

-Szybka część sonaty klasycznej.

-Utwór kompozytora polskiego.

Czas trwania do 20 min.

 

Poszczególne elementy programu winny być dobrane tak, by ukazywały pełne spektrum umiejętności uczestnika.

Czas trwania do 20 min.

Do pobrania dokumenty konkursowe:

 1. Regulamin i program
 2. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika – “RODO”
 3. Karta zgłoszenia

Regulamin i program XXI Konkursu

RODO XXI konkurs pianistyczny

karta zgłoszenia XXI Konkursu muzyki polskiej

Dokumenty