XXII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny “Muzyka polska i nie tylko…”

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Celem Konkursu jest konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych, popularyzacja polskiej muzyki fortepianowej oraz promocja Szkoły w regionie i kraju.
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 21-22 marca 2022 roku w Sali Kameralnej Filharmonii Gorzowskiej, ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI cyklu sześcioletniego, I-IV cyklu czteroletniego szkół muzycznych I stopnia, klas I-III szkół muzycznych II stopnia oraz klas I-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na cztery kategorie. Przynależność do danej kategorii zależy od klasy, do której uczęszcza uczeń:
  – kategoria I – klasy I-II cyklu sześcioletniego SM I st. / ośmioletniego OSM oraz
  I cyklu czteroletniego SM I st.
  – kategoria II – klasy III-IV cyklu sześcioletniego SM I st. / ośmioletniego OSM oraz II cyklu czteroletniego SM I st.
  – kategoria III – klasy V-VI cyklu sześcioletniego SM I st. / ośmioletniego OSM oraz III i IV cyklu czteroletniego SM I st.
  kategoria IV – klasy I-III SM II st., klasy VII-VIII OSM.
 6. Laureaci pierwszych nagród poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w tej samej kategorii.
 7. Zgłoszenia na Konkurs będą przyjmowane do dnia 1 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: pianistyczny.gorzow@smgorzow.pl
 8. Zgłoszenie musi zawierać:
  – wypełnioną kartę zgłoszenia,
  – zeskanowane, podpisane oświadczenie RODO i zgodę na wykorzystanie wizerunku,
  – potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej.
 9. W tytule wiadomości e-mail prosimy podać nazwisko i imię uczestnika oraz kategorię wiekową.
 10. Opłatę wpisową w wysokości 150 PLN od uczestnika należy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. nr konta: 75 8363 0004 0009 9873 3000 0001
 11. W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię uczestnika z dopiskiem „Muzyka polska i nie tylko… 2022”.
 12. Potwierdzenie dowodu wpłaty należy dołączyć do karty zgłoszenia uczestnika Konkursu drogą elektroniczną (skan).
 13. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Konkursie opłata wpisowa nie będzie zwracana.
 14. Kolejność prezentacji uczestników zostanie ustalona przez Organizatora. Informacja dotycząca terminu przesłuchania i próby na instrumencie konkursowym firmy STEINWAY&SONS zostanie umieszczona na stronie internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.: smgorzow.pl
 15. Na czas trwania Konkursu, uczestnikom zostaną udostępnione sale ćwiczeń w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp., mieszczącej się przy ul. Chrobrego 3.
 16. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 17. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i nieodwołalne.
 18. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix za indywidualność artystyczną.
 19. Jury może przyznać nagrodę za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.
 20. Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa, laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 21. Konkurs zakończy się Koncertem Laureatów z wręczeniem dyplomów i nagród.
 22. Wszyscy laureaci Konkursu są zobowiązani do udziału w Koncercie Laureatów.
 23. Informacje nt. przebiegu Konkursu, aktualności i wymagane dokumenty zostaną zamieszczone na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gorzowie Wielkopolskim: smgorzow.pl w zakładce XXII „KONKURS MUZYKA POLSKA I NIE TYLKO…” oraz naszym profilu facebookowym: facebook.com/pianistycznyGorzow
 24. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych i wizerunku dla celów Konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych wyrażają rodzice lub opiekunowie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 25. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

UWAGA! Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie gości, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły i terminu Konkursu.

Program Konkursu

KATEGORIA I
– Dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.
Ogólny czas trwania programu: do 6 min.

KATEGORIA II
– Utwór polifoniczny barokowy.
– Dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.
Ogólny czas trwania programu: do 10 min.

KATEGORIA III
– Inwencja dwugłosowa lub trzygłosowa Jana Sebastiana Bacha.
– Dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.
Ogólny czas trwania programu: do 15 min.

KATEGORIA IV
– Inwencja trzygłosowa lub Preludium i Fuga z DWK Jana Sebastiana Bacha.
– Etiuda lub utwór wirtuozowski.
– Utwór kompozytora polskiego.
Ogólny czas trwania programu: do 20 min.

 • Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Program musi być wykonany z pamięci.
 • Poszczególne elementy programu winny być dobrane tak, by ukazywały pełne spektrum umiejętności uczestnika.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Uwaga! Zmiana harmonogramu prób