Konkurs Pianistyczny “Muzyka polska i nie tylko…” 21 kwietnia 2021

Informacje ogólne

Dokumenty do pobrania

XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS  PIANISTYCZNY                                                                                   „Muzyka polska i nie tylko…”

GORZÓW WLKP.   ***2021***

21.04.2021

Karta zgłoszenia – XXI Konkurs Muzyka polska i nie tylko…

Regulamin i program – XXI Konkurs Muzyka polska i nie tylko…

Załącznik – RODO XXI Konkurs Muzyka polska i nie tylko…

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Celem Konkursu jest konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych, popularyzacja polskiej muzyki fortepianowej oraz promocja Szkoły w regionie i kraju.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz ogólnokształcących szkół muzycznych.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na pięć kategorii. Przynależność do danej kategorii zależy od klasy, do której uczęszcza uczeń:
kategoria I – klasy I-II cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego
szkół muzycznych I stopnia,
kategoria II – klasy III-IV cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego
szkół muzycznych I stopnia,
kategoria III – klasy V-VI cyklu sześcioletniego oraz III i IV cyklu czteroletniego
szkół muzycznych I stopnia,
kategoria IV – klasy I-III szkół muzycznych II stopnia,
kategoria V – klasy IV-VI szkół muzycznych II stopnia.
5. Laureaci pierwszych nagród poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w tej samej kategorii.
6. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych gości tegoroczna edycja Konkursu odbędzie się w formie online. Przesłuchania Konkursowe oraz ocena prezentacji uczestników przez Jury odbędą się na podstawie nadesłanych nagrań audio-video całego programu konkursowego.
2
7. Zgłoszenia na Konkurs będą przyjmowane do dnia 31 marca 2021 r. włącznie drogą elektroniczną na adres: smgorzow@op.pl. Zgłoszenie musi zawierać:
– wypełnioną kartę zgłoszenia,
– linki do nagrania/nagrań konkursowych,
– zeskanowane, podpisane oświadczenie RODO i zgodę na wykorzystanie wizerunku,
– potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej.
Wszystkie wymagane dokumenty są załączone do powyższego Regulaminu.
8. Opłatę wpisową w wysokości 100 PLN od uczestnika prosimy wpłacić na konto Rady Rodziców przy Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie Wielkopolskim:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
nr konta: 75 8363 0004 0009 9873 3000 0001
9. W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię uczestnika z dopiskiem „Muzyka polska i nie tylko… 2021”.
10. Potwierdzenie dowodu wpłaty należy dołączyć do karty zgłoszenia uczestnika Konkursu drogą elektroniczną.
11. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Konkursie opłata wpisowa nie będzie zwracana.
12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 21.04.2021 r. na stronie internetowej Szkoły: smgorzow.pl i profilu facebookowym Konkursu: facebook.com/pianistycznyGorzow
13. Nagrania Laureatów („Koncert Laureatów”) zostaną zamieszczone po zakończeniu Konkursu na profilu facebookowym Konkursu.
14. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i nieodwołalne.
15. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix za indywidualność artystyczną.
16. Jury może przyznać nagrodę za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.
17. Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa, laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian harmonogramu Konkursu.
19. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych i wizerunku dla celów Konkursu.
W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych wyrażają rodzice lub opiekunowie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
20. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Foto

konkurs_muzyki_polskiej

P R O G R A M   K O N K U R S U

KATEGORIA I
– Dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.
Ogólny czas trwania programu: do 7 min.
KATEGORIA II
– Dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.
Ogólny czas trwania programu: do 10 min.
KATEGORIA III
– Dwa lub więcej utworów o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.
Ogólny czas trwania programu: do 15 min.
KATEGORIA IV
– Dwa lub więcej utworów o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.
Ogólny czas trwania programu: do 20 min.
KATEGORIA V
– Dwa lub więcej utworów o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.
Ogólny czas trwania programu: do 25 min.

Poszczególne elementy programu winny być dobrane tak, by ukazywały pełne spektrum umiejętności uczestnika.

ZASADY REALIZACJI NAGRAŃ KONKURSOWYCH
1. Nagrania mogą być dokonane w dowolny sposób i przy użyciu dowolnego sprzętu. W interesie uczestnika leży, aby nagranie było jak najlepszej jakości, preferowana jest jakość HD.
2. Prezentacja utworów konkursowych może stanowić jeden, niepodzielny plik lub składać się z oddzielnych nagrań każdego z utworów.
3. W przypadku nagrania utworów konkursowych w jednym pliku, kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
4. Program konkursowy musi być wykonany z pamięci.
5. Nagrania nie mogą być w żaden sposób edytowane cyfrowo, zabrania się również dodawania efektów wizualnych lub brzmieniowych.
6. Nagrania należy zamieścić wyłącznie w serwisie YouTube jako film niepubliczny (tylko osoba, której udostępniono link do nagrania będzie mogła je odtworzyć).
7. Link (linki) do nagrania należy zamieścić w treści wiadomości e-mail ze zgłoszeniem na Konkurs lub w osobnym dokumencie Word jako załącznik do w/w zgłoszenia.
8. Na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka uczestnika. Kamera musi być ustawiona w taki sposób, aby widoczna była cała klawiatura fortepianu oraz twarz uczestnika.
9. Tytuł nagrania winien obejmować: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły (np. Adam Kowalski – klasa I c.6 PSM I st. w …).
10. Opis nagrania ma obejmować repertuar z uwzględnieniem: kompozytora, tytułu utworu, ewentualnych numerów, opusu.
11. W przypadku sytuacji uniemożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny uczestnika z winy uczestnika (bardzo słaba jakość nagrania, niespełnienie wymogów regulaminowych), Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia.