XXIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J. S. Bacha

Regulamin XXIII Konkursu Pianistycznego im. J. S. Bacha

16-18 listopada 2022 Gorzów Wlkp.

I

 1. Organizatorem XXIII Międzynarodowego Konkurs Pianistycznego im. J.S. Bacha jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
 2. XXIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J.S. Bacha odbędzie się w Filharmonii Gorzowskiej w planowanym terminie 16-18 listopada 2022 r.
 3. Jednostką realizującą czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych niebędących studentami uczelni muzycznych w specjalności fortepian.
 5. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia z Polski
  i zagranicy urodzeni po 1 stycznia 2004 r., którzy w odpowiednich kategoriach wiekowych przygotują wyznaczony program.
 6. Koszty udziału w Konkursie osób z zagranicy pokrywają uczestnicy lub szkoły delegujące.
 7. Nie dopuszcza się możliwości uczestniczenia w Konkursie ucznia lub członka rodziny jurora.
 8. Przesłuchania kandydatów będą przebiegać w kolejności alfabetycznej od litery wylosowanej przed Konkursem.
 9. Istnieje możliwość występu młodszego ucznia w wyższej grupie pod warunkiem wykonania programu przewidzianego dla danej grupy.
 10. Program wykonywany powinien być z pamięci, bez powtórek.
 11. Uczestnicy zgłaszają swój udział przez wysłanie wypełnionej Karty zgłoszenia, skanu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu (oryginał składają u organizatora przed przystąpieniem do przesłuchań konkursowych) w terminie do 30 września 2022 r. na adres :

  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. T. Szeligowskiego ul. Chrobrego 3, 66- 400 Gorzów Wlkp.

  z dopiskiem „XXIII Konkurs Bachowski”
  lub pocztą elektroniczną:
  e-mail: konkurs.bachowski@smgorzow.pl

  W przypadku dużej liczby chętnych Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania uczestników zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

  Wraz ze zgłoszeniem na karcie uczestnictwa każdy uczestnik spoza Polski zobowiązany jest do wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł. na konto Szkoły:

  NARODOWY BANK POLSKI ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA

  33 1010 1704 0058 9022 3100 0000
  z tytułem przelewu „XXIII Konkurs Bachowski”

 12. Dowód wpłaty należy przesłać wraz ze zgłoszeniem. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 13. Przesłanie wymienionych wyżej dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

II

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
  – grupa I – do 12 lat,
  – grupa II – 13-15 lat
  – grupa III – 16-19 lat
 2. Program grup II i III przebiega w dwóch etapach. O zakwalifikowaniu uczestnika do kolejnego etapu decyduje średnia uzyskanych punktów – co najmniej 21 z obowiązującej skali 25 punktów.
 3. Organizator nie zapewnia akompaniatora do wykonań koncertów fortepianowych w II etapie grupy II.
 4. II etap grupy III przewidziany jest z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Gorzowskiej.
 5. Koncert Laureatów odbędzie się w Sali Koncertowej Filharmonii Gorzowskiej
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany m.in. programu oraz czasu i miejsca Konkursu.

III

 1. Prezentacje uczestników ocenione będą według skali 25 pkt. Przy ocenie prezentacji jury bierze pod uwagę następujące kryteria:
  – kreatywność wykonania;
  – wierna realizacja tekstu muzycznego;
  – prawidłowa stylistyka;
  – umiejętności techniczne;
  – logika narracji muzycznej.
 2. Finalistą Konkursu zostaje uczestnik, który został zakwalifikowany do II etapu.
 3. Laureatem Konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał I, II, III miejsce.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody – o ich przyznaniu decyduje Jury.
 5. Jury może przyznać Grand Prix indywidualności Konkursu, przy uzyskanych 25 punktach.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 7. Dopuszcza się przyznanie dyplomów lub nagród pozaregulaminowych.
 8. Laureat konkursu, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej otrzymuje uprawnienia, o których jest mowa w:
  – art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych),
  lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).

IV

 1. Prezentacje uczestników oceniać będzie pięcioosobowe Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Członkami Jury będą wybitni pedagodzy reprezentujący różne ośrodki akademickie.
 2. Obrady Jury są tajne.
 3. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.

 

Dokumenty do pobrania

PROGRAM KONKURSU

Grupa I (do 12 lat) 

– czas trwania całego programu do 10 minut

 • S. Bach – Małe preludium lub Inwencja 2-głosowa
 • S. Bach – Taniec
 • Utwór dowolny (czas trwania 3 minuty)
 • Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim.

Grupa II (13 – 15 lat)

I etap – czas trwania całego programu do 15 minut

 • S. Bach – Inwencja 2 lub 3-głosowa albo Preludium i Fuga z DWK
 • S. Bach – Gigue
 • Scarlatti – dowolna sonata
 • Utwór dowolny (czas trwania 3 – 5 minut)

II etap

 • S. Bach – cz. I lub II i III Koncertu fortepianowego f – moll (BWV 1056) lub A – dur (BWV 1055) lub d – moll (BWV 1052).

Grupa III (16 – 19 lat)

I etap

 • S. Bach – Preludium i Fuga z DWK lub dowolna forma cykliczna (Suita angielska, francuska lub Partita)
 • Scarlatti – dowolna sonata
 • Chopin, I. J. Paderewski, K. Szymanowski – utwór do wyboru (czas trwania do 5 minut)

II etap

 • S. Bach – Koncert fortepianowy f – moll (BWV 1056) lub
 • A – dur (BWV 1055) lub
 • d – moll (BWV 1052).

 

Źródła materiałów:
Wydawnictwa polskie i zagraniczne, publikacje w domenie publicznej, publikacje komercyjne.

Informacja Centrum Edukacji Artystycznej w związku z realizacją konkursów

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuję:

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego
Chrobrego 3 , 66-400 Gorzów Wlkp.
reprezentowana przez dyrektora.

Kontakt: tel. 95 7227537,  email: sekretariat@smgorzow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Bartosz Buczkowski – jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.

Centrum Edukacji Artystycznej Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa,
reprezentowane przez dyrektora.

Kontakt: tel. 224210621, e-mail: sekretariat@cea.art.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/

jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa[1] w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:

https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

1 Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm.