Dla kandydatów

Lista osób przyjetych i nieprzyjętych – rok szkolny 2017/18

Lista.2017

————————————————————————————————————————————-

 

Wzory  kwestionariuszy i podań do pobrania na dole strony

 

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

 • akordeon;
 • altówka
 • flet;
 • fortepian;
 • gitara;
 • klarnet;
 • kontrabas
 • saksofon;
 • skrzypce;
 • trąbka;
 • puzon;
 • waltornia
 • wiolonczela,
 • śpiew solo (wyłącznie II stopień).

ZAPISY
DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
na rok szkolny 2017/2018

[/vc_column_text]

REGULAMIN REKRUTACJI SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST. IM. T. SZELIGOWSKIEGO
W GORZOWIE WLKP.

 1. O przyjęcie do:
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;
  • klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż
   23 lata;
 2. W Szkole Muzycznej I i II st. prowadzona są nieodpłatne grupowe zajęcia przygotowawcze dla kandydatów. Terminy zajęć ogłaszane są w drugiej połowie kwietnia na stronie internetowej szkoły.
 1. Terminy składania wniosków o przyjęcie do Szkoły wraz z wymaganą dokumentacją ustala Dyrektor Szkoły. Końcowy termin składania wniosków nie może być późniejszy niż dzień poprzedzający badanie kandydatów.
 2. Rodzice niepełnoletniego kandydata do szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia powinni dołączyć do wniosku opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat.
 3. Kandydaci do SM II st. na Wydział Instrumentalny w zakresie gry na instrumencie dętym oraz na Wydział Wokalny mają obowiązek załączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, danej specjalności lub specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu:
 • pulmonologii – w przypadku kształcenia w szkole muzycznej II stopnia
  w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych;
 • audiologii i foniatrii – w przypadku kształcenia w szkole muzycznej II stopnia
  w specjalności wokalnej.
 1. Dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności.
 1. Badanie przydatności w szkole muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie w oparciu o testy opracowywane corocznie przez nauczycieli Szkoły w dwóch wersjach:
 • dla kandydatów do cyklu sześcioletniego;
 • dla kandydatów do cyklu czteroletniego;
 1. Ponadto kandydaci przystępują także do testu muzycznego:
 • do cyklu 6-letniego SM I st. – test średniej miary słuchu muzycznego
  Gordona,
 • do cyklu 4-letniego – test inteligencji muzycznej H. de Winga.

 

 1. Dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia przeprowadza się egzamin wstępny
  w zakresie przedmiotów artystycznych lub specjalności albo specjalizacji kształcenia.
 1. Egzamin wstępny obejmuje w szkole muzycznej II stopnia:
 1. Termin przeprowadzenia badania przydatności lub termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego wyznacza dyrektor szkoły.
 2. Termin, o którym mowa w p. 10 dyrektor szkoły jest obowiązany wyznaczyć w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
 3. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły.
 4. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności lub uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzania odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego, uwzględniające specyfikę kształcenia realizowanego w szkole.
 5. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele danej publicznej szkoły.
 1. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
 • ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
 1. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 2. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy albo roku kształcenia do której ma być przyjęty.
 3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie możliwości przyjęcia kandydata.
 4. Dyrektor Szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu go do danej klasy lub na rok kształcenia.
 5. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.
 6. Do Szkoły mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
 7. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 8. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.
 9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • w przypadku kandydata niepełnoletniego:
   • wielodzietność rodziny kandydata;
 1. niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 1. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 1. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 2. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • w przypadku kandydata pełnoletniego:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
 1. niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 1. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 1. Kryteria, o których mowa w p. 23 mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora Szkoły minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w p.1.
 4. Dopuszcza się możliwość przyjęcia kandydata posiadającego świadectwo ukończenia SM I st. w dowolnej specjalności na deficytowe instrumenty (dęte, kontrabas). W takim przypadku kandydat przystępuje do testu z kształcenia słuchu oraz badane są jego predyspozycje fizyczne.
 5. Dyrektor Szkoły odmawia przyjęcia kandydata, pomimo uzyskania pozytywnego wyniku w badaniu wstępnym, w następujących sytuacjach:
  • braku miejsca w klasie – specjalności wskazanej w podaniu przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata;
  • braku środków finansowych zapewniających utworzenie klasy o większej liczbie uczniów.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy I SM I lub II st. i przydziale na naukę gry na poszczególnych instrumentach decyduje dyrektor SM, na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności i po uwzględnieniu wniosków i uwag Komisji.
 2. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej lub –
  w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia następnego roku szkolnego – ucznia klasy pierwszej – decyzją Dyrektora Szkoły do klasy pierwszej zostaje przyjęty kandydat, który uzyskał pozytywny wynik, ale nie został przyjęty z powodu braku miejsc.
 3. W sytuacji, o której mowa w p. 31 rodzice lub prawni opiekunowie kandydata otrzymują telefoniczną i pisemną informację ze Szkoły.

PODANIE:

Podanie

Kwestionariusze osobowe do pobrania:

pdf:

KWESTIONARIUSZ SM I ST

KWESTIONARIUSZ SM II ST.

[/vc_column][/vc_row]

WORD:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY II

KWESTIONARIUSZ I

Facebook