Konkurs Pianistyczny „Muzyka polska i nie tylko…”

Informacje ogólne

XVIII KONKURS PIANISTYCZNY
„MUZYKA POLSKA I NIE TYLKO…”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wlkp..
 1. Celem konkursu jest konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych, wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy nauczycielami oraz popularyzacja polskiej muzyki fortepianowej.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI szkół muzycznych I stopnia oraz klas I – III szkół muzycznych II stopnia.
 1. Konkurs odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Gorzowskiej, ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach. O przynależności do kategorii decyduje klasa, do której uczęszcza uczeń:

kategoria I – klasa I i II cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego  szkół muzycznych I stopnia,

kategoria II – klasa III i  IV cyklu sześcioletniego oraz II cyklu czteroletniego  szkół muzycznych I stopnia,

kategoria III – klasa V i VI cyklu sześcioletniego  oraz III i IV cyklu czteroletniego  szkół muzycznych I stopnia,

kategoria IV – klasa I, II i III szkół muzycznych II stopnia.

6.. Laureaci pierwszych  nagród poprzednich edycji konkursu nie mogą brać udziału w tej samej kategorii.

 1. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 maja 2017 r. na załączonym formularzu wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: smgorzow@op.pl
 1. Na karcie zgłoszenia uczestnika prosimy o podanie czasu trwania całego programu.
 1. Wpisowe w wysokości 70 PLN od uczestnika prosimy wpłacić na konto: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp. nr konta:     75 8363 0004 0009 9873 3000 0001 lub uiścić w sekretariacie Szkoły I i II stopnia w Gorzowie Wlkp.
 1. Dowód wpłaty należy przesłać na adres e-mail szkoły:

smgorzow@op.pl do dnia 15 maja 2017 r. wraz z kartą zgłoszenia.

 1. W razie rezygnacji z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.
 1. Kolejność prezentacji uczestników ustalona zostanie przez Organizatora. Informacja dotycząca terminu przesłuchania i próby na instrumencie konkursowym firmy STEINWAY zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gorzowie Wlkp. oraz przesłana drogą internetową na adresy mail’owe szkól uczestników Konkursu.
 2. Uczestnikom Konkursu zostaną udostępnione sale ćwiczeń w Szkole Muzycznej I i II stopnia przy ul. Chrobrego 3.
 1. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. Program musi być wykonany z pamięci.
 1. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i nieodwołalne.
 1. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix za indywidualność artystyczną.
 2. Jury może przyznać nagrodę za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.
 1. Konkurs zakończy się Koncertem Laureatów z wręczeniem dyplomów i nagród.
 1. Wszyscy laureaci Konkursu są zobowiązani do udziału w Koncercie Laureatów.
 1. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość bezpłatnej rejestracji i wydania materiału z przesłuchań i koncertu laureatów.
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych i wizerunku dla celów Konkursu.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian harmonogramu Konkursu.
 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

P R O G R A M   K O N K U R S U

KATEGORIA I i II:

Dwa utwory o kontrastowym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.

KATEGORIA III i IV:

 1. Utwór polifoniczny barokowy.
 2. Dwa utwory o kontrastowym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego.

Poszczególne elementy programu winny być tak dobrane, by ukazywać pełne spektrum umiejętności uczestnika.

Dokumenty

Facebook